Непрaвителствени организации

Фондация АКСЕС – София
www.access-sofia.org

АКСЕС осъществява проекти, провежда изследвания и изготвя анализи и експертни оценки, организира курсове, обучава стажанти и развива издателска дейност в следните програмни области:
- Балкански диалог и регионално сътрудничество;
- Междукултурен диалог и образование;
- Развитие на гражданското общество;
- Свободата на словото и медии.

Американска асоциация на юристите/Правна инициатива за Централна Европа и Евразия (ABA/CEELI)
http://www.abanet.org/rol/europe_and_eurasia/bulgaria.html

Организацията работи в областта на борбата с корупцията, реформата на съдебната система, развитието на адвокатурата, етичните кодекси на магистратите и адвокатурата, борба с компютърните престъпления, трафика на хора и прането на пари.

Асоциация за мониторинг на управлението
http://www.gma-bg.org/

Асоциацията отстоява и развива демократичните принципи на доброто управление като работи за разширяването на участието на гражданското общество в процеса на формулиране, изпълнение и оценка на политиката на основата на подобряване на отчетността и прозрачността в управлението на публичния сектор. Тя осъществява своята дейност въз основа на обединените усилия на своите членове за постигане на следните основни цели, сред които са: реформа в управлението на публичния сектор и подкрепа на процеса на социална интеграция на групите в неравностойно социално положение.

Асоциация на българските административни съдии
http://www.abaj-bg.org/

Целта на асоциацията е да обедини административните съдии от цялата страна и да защитава техните права и законни интереси. Сдружението ще допринася за укрепването на административния капацитет на съдилищата в административното правосъдие, ще се грижи за повишаване на квалификацията на членовете си, ще защитава професионалната и обществена позиция на членовете си и престижа на съдийската професия, ще дава публичност на естеството на професията на административния съдия, ще повишава състоянието на прозрачност за работата и статута на административния съдия в обществото.

Асоциация на прокурорите в България
http://www.apb.hit.bg

Целите на Асоциацията сa да обедини магистратите от прокуратурите от цялата страна; да осигури необходимата информация и обмяна на научни становища по въпроси на прокурорската работа; да изучава и анализира прокурорската теория и издига нивото на прокурорската компетентност; да развива прокурорския дух на отдаденост на прокурорската работа, характеризираща се с чистота и честност и точно прилагане на закона и да усъвършенства тяхната професионална етика; да дава публичност на естеството и задачите на прокуратурата и  прокурорите в хода на усъвършенстване на правната система в държавата; да издига и да се грижи за социалния статус на прокурорите, техния живот и техните законни права и интереси; да разширява международноправните връзки на прокуратурата и прокурорите; да развива разбирателството и сътрудничеството между българските прокурори и прокурорите от другите страни.

Български адвокати за правата на човека
http://www.blhr.org/

Български адвокати за правата на човека е организация с идеална цел, която си поставя за цел да съдейства за утвърждаване и ефективно прилагане в България на международните стандарти в областта на правната защита на правата на човека.Дейността на организацията за постигане на тази цел се осъществява в две основни направления:1. правна помощ и стратегическо водене на дела свързани с характерни, повтарящи се нарушения на правата на човека пред български и международни съдилища и разкриващи несъответствие на българските законодателство и съдебна практика с международните стандарти. 2. публикации и друга информационна и образователна дейност, насочена към правната общност, относно международните актове и стандартите по приложението им в областта на правната защита на правата на човека.

Българска асоциация гражданско общество и правни инициативи (БАГОПИ)
http://www.bagopi.eu/ 

Мисията на БАГОПИ е да насърчава и подпомага гражданското участие и гражданския контрол в процеса на вземане на управленски решения от страна на централната и местната администрация.

Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове
http://www.baadr.com

Основна цел на Сдружението е утвърждаване на демократичните ценности и методи за диалог и разбирателство в обществения и частен живот чрез популяризиране, утвърждаване и практикуване на алтернативното решаване на спорове, в частност медиация.

Български институт за правни инициативи
http://www.bili-bg.org/

Мисията на БИПИ е насочена към утвърждаване на върховенството на закона и подобряване на правната рамка, институциите и организациите с оглед стимулиране развитието на гражданското общество; укрепване на диалога между гражданското общество, бизнес сектора, изпълнителната, съдебната и законодателната власт; подкрепа на процеса по синхронизиране на българското законодателство с европейските и международни правни стандарти; поддържане и повишаване квалификацията на адвокати, съдии, прокурори, медиатори и други специалисти, работещи в областта на укрепването на върховенството на закона; и подкрепа на правната реформа, включително и чрез разпространение на нова култура за разрешаване на спорове посредством популяризиране на медиацията и други алтернативни способи за разрешаване на спорове.

Българска младежка легия "Стефан Стамболов"

Основните цели на организацията са да отстоява великите принципи на демокрацията, естествените и неотменими права и свободи на младежта, а и въобще на човека.
Основни приоритети в работата са защита правата на човека, развитието на гражданското общество и утвърждаването на демокрацията.

Български център за нестопанско право
http://www.bcnl.org

Мисията на Българския център за нестопанско право е да оказва правна подкрепа за развитието на гражданското общество в България. БЦНП следва мисията си, вярвайки, че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.

Български хелзински комитет
http://www.bghelsinki.org/

Целите на БХК са да насърчава уважение и защита за правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост.

Българско сдружение за честни избори и граждански права Разград
http://www.bafe-rz.hit.bg/

Целите на организацията са да увеличава гражданското участие в местното самоуправление и в изборния процес; да осигурява провеждането на честни и свободни избори; да подкрепя разбирането и защитата на човешките и граждански права; да подобрява гражданския контрол и участието на гражданите в процеса на вземане на правителствени решения; да увеличава прозрачността и отговорността на местното управление; да развива информационни и образователни програми за гражданите, отнасящи се до техните граждански и човешки права, функционирането на демократичния процес и местното управление; да осигури на гражданите информация, консултации, съвети и семинари.

Фондация "Град и култура" Варна
http://cityandculture.ida.bg/

Целта на фондацията е младите хора да бъдат насърчени към по-активно и мотивирано гражданско поведение. Авторите на проекта обединяват усилията на институциите на местната власт във Варна и региона, както и учебните заведения за постигане на по-голяма прозрачност в управлението и подобряване на гражданското образование. 

Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство
http://www.antisofcor.org/

Основна цел на сдружението е борбата с корупцията в общинската и държавна администрация в сферата на незаконното строителство. Мониторинг на процеса на издаване на строителни разрешения на територията на Софийска община.

Фондация "Европейски институт"
http://www.europeaninstitute.bg/

Извършва анализи върху аспекти на политиката, свързана с присъединяването на България към Европейския съюз. Осигурява консултантски услуги и повишава компетенциите на правителствени и неправителствени организации по въпросите на евроинтеграцията. Насърчава обществения дебат по въпросите на разширяване на ЕС.

Фондация "Екип"
http://www.ecip-bg.org/

Мисията и визията на Фондация ЕКИП са в унисон с приетите стандарти за работа и програмни документи на КЕЪР Интернешънъл. Това е подходът, основан на правото на всеки човек да живее достойно и да има достъп до качествени услуги, гарантиращи неговия живот и достойнство. Работата на Фондация ЕКИП се фокусира върху оказване на помощ и подкрепа за реформи в сферата на социална политика, което може да се обобщи като развиване и предоставяне на социални услуги в общността, хуманитарно и техническо подпомагане, развиване на местен капацитет и т.н.

Фондация "За подпомагане на жертвите на престъпления и борба с корупцията"
http://www.stopcrimes-bg.net/

Създателите и участниците в дейността на фондацията са дългогодишни специалисти, работещи в различни сфери за превенция и противодействие на престъпността и корупцията, както и насилието срещу човека. Те предостяват помощ на жертви на престъпления и корупция, осигуряват психологическа, техническа, юридическа и информационна помощ на жертвите на престъпления.

Институт за икономическа политика
http://www.epi-bg.org/

Мисията на Института за икономическа политика е да насърчава и подпомага прилагането на принципите на свободното пазарно стопанство за ефективното участие на България в световната икономика и членството й в Евро-атлантическите структури. Основните задачи на Института за икономическа политика са да обединява експерти за изследвания и обмяна на идеи; да формулира предложения за ефективни икономически политики; да насърчава публични дискусии по икономически проблеми; да предоставя независими експертизи и анализи и др.

Сдружение „Институт за либерални изследвания”
http://www.liberalstudies.ca/

Основните сфери на дейност на организацията са: образование, човешки права и малцинствени групи, международно сътрудничество, обучение и консултации, а основните цели разпространяване на либерални идеи и знания, човешки права, обучение по местно управление.

Институт за пазарна икономика
http://www.ime-bg.org/

Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона са изправят. Тази мисия се преследва още от 1993 г., когато Институтът е официално регистриран като неправителствена организация (№ 831344929 от 15 март 1993 г., 729/XI/VI, стр. 169.).

Сдружение "Институт за политически и правни изследвания"
http://ipls.dir.bg/

Основните цели на организацията са подпомагане, разработване, провеждане и координиране на научни изследвания, други проекти и обучение в областта на политологията, правото и правовата държава, публичната комуникация, международните отношения, европейската интеграция, сигурността, правата на човека, управлението на човешките ресурси, екологията и в другите области на обществените науки и др.

Институт за решаване на конфликти
http://www.icr-bg.org/

Целите на Института са утвърждаване решаването с правни  средства  и по мирен  начин  на социални, междуобщностни, междуличностни и други  конфликти;   разработване  и предлагане на  иновационни  способи за  решаване на конфликти, основани на културата на диалога и в  съответствие с европейските и световни стандарти;

Сдружение „Институт за социална интеграция”
http://www.isi-bg.org/ 

Основна цел на организацията е да съдейства за преодоляване на социалното отчуждение и за насърчаване на социалната интеграция на граждани, групи, общности и региони.

Сдружение "Клуб - журналисти срещу корупцията"
http://www.nenakorupciata.org/

Непосредствената цел на клуба е да обедини усилията на държавните институции и журналистите в работата по противодействие на корупцията. Основната задача е чрез влиянието на медиите да се провокира обществена нетърпимост към различните форми на корупционни практики и да се активизира отношението на гражданите, които да се идентифицират като важен фактор за промяна на корупционния климат в страната.

Камара на следователите
http://www.online.bg/cib/index_bg.html

Камарата на следователите в България е национална организация за защита на независимостта и професионалните интереси на следователите, за подпомагане на тяхната професионална квалификация. Тя спомага за утвърждаването на законността и противодействието на престъпността, в защита на общочовешките ценности, националните традиции и интересите на обществото.

Клуб "Икономика 2000"
http://www.club2000.org/

Основна цел на организацията е подпомагане на социално-икономическите и политическите реформи, изграждане на устойчиво икономическо развитие и демокрация, разработване и осъществяване на стратегии и програми за присъединяване на България към ЕС. 

Международен институт за сигурност и сътрудничество
http://www.inisc.eu/

Основните цели на института са да съдейства за укрепване на международната и регионалната сигурност и да допринася за утвърждаване на ефективно регионално сътрудничество в областта на противодействието на трансграничната престъпност и тероризма, управлението на международни кризи и конфликти, енергийната сигурност, опазването на околната среда и миграционните процеси.

Международна организация по миграция
http://un-bg.bg/index.php5

Мисията на МОМ в България се стреми да подпомага правителството в развиване и осъществяване на миграционни политики, отговарящи ефективно на съвременните миграционни реалности и предизвикателства, целящи оптимален баланс между спазването на принципите на свободно движение на хора, контролирането на нередовната миграция и защита на човешките права на мигрантите.

Национална младежка организация за социално и икономическо развитие - Стара Загора

Основната цел на асоциацията е да способства икономическото и социалното развитие на младите хора в България.

Национално сдружение на българските прокурори http://lex.bg/members/bgprosecutors

Национално сдружение на съдебните служители
http://lex.bg/members/nsss/

Сдружението има за цел да обединява всички съдебни служители в Република България за защита на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси; да работи за повишаване квалификацията на съдебните служители и подпомага тяхната професионална реализация с оглед доброто административно обслужване на гражданите и юридическите лица; да работи за издигане авторитета и престижа на професията с оглед функциите на служителите в отделните звена на съдебната система и др.

Национален съюз на юрисконсултите
http://www.nsu-bg.org/

Целите на съюза са да обединява усилията на своите членове за укрепване на правовия ред в страната и усъвършенстване на законодателната дейност, за създаване на благоприятна професионална среда за работата на юрисконсултите и утвърждаване на техния статут.

Гражданско сдружение “Обществен барометър” - Сливен
http://www.corruption-bg.org/

Сдружението работи в областите: борба с корупцията, защита на човешките права, социално предприемачество, малцинствени проблеми и икономическо развитие. Основните му цели са мониторинг и създаване на прозрачност в работата на общините от региона; стимулиране на гражданския контрол и гражданското участие при формирането и реализирането на местната икономическа и социална политика.

Фондация "Общности 2002"
http://www.acybg.org/

Целите на организацията са да прави анализи на предпоставките за възникване на корупция във висшето образование, типове корупция в университетите и изработване на стратегия за противодействие на корупцията.

Институт „Отворено общество” - София
http://www.osf.bg/

Институт "Отворено общество" - София отстоява следната мисия и цели: насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България; подпомага демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в процеса на изграждане на механизмите и структурите на гражданското обществo; работи за разширяването и гарантирането на неприкосновеността на гражданските свободи и за спазването на основните човешки права; подпомага укрепването на институциите на гражданския сектор и др.

Фондация "Пайдея"
http://www.paideiafoundation.org/

Целта на организацията е ограничаване на корупцията в българското училище. Целеви групи са учители и ученици (9-12 клас) от Националната училищна мрежа "Европейски уроци", обхващаща около една четвърт от училищата в страната.

Национална асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление"
http://www.nalilg.org/

Целите на НАПИМС са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма.

Фондация „Право и интернет”
http://lif.lex.bg/

Фондация “Право и интернет” активно работи за развитието на нормативната уредба в областта на комуникациите, информационните технологии и електронната търговия. Представители на Фондацията участват в изготвянето на сборници с телекомуникационни закони и актове в областта на електронния подпис и електронния документ.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
http://www.arc.online.bg/

Мисията на организацията е да подпомага международното и между-регионалното сътрудничество и да повишава капацитета на неправителствените организации и публично-частните агенции, като се основава на възможностите, които предлагат новите медийни и информационни технологии; да допринася за развитието н общество, основано на знанието, в страните от Югоизточна Европа и др.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система”
http://www.prss-bg.org/

Целите на организацията ни са да подпомагаме развитието и укрепването на съдебната система чрез насърчаване на съдебната реформа, подобряване достъпа до правосъдие и повишаване на общественото разбиране и доверие в съдебната власт;  да формулираме, осъществяваме и съгласуваме политики, програми и инициативи на национално и местно ниво в областта на съдебната реформа за подпомагане изграждането на капацитета на органите на съдебната власт и тяхното популяризиране и др.

Асоциация „Прозрачност без граници”
http://www.transparency-bg.org/

Целта на организацията е да мобилизира структурите на гражданското общество и бизнеса, както и представители на академичните и правителствените среди в опитите си да намали корупцията на национално, регионално и международно равнище.

Фондация "Пространство Култура"

Целта на фондацията е да инициира диалог между държавната администрация, академичната общност и гражданските организации с цел създаване на предпоставки за преодоляване на корупцията в сферата на средното и висше образование.

Фондация "РискМонитор"
http://riskmonitor.bg/

Организацията работи за редукция, контрол и превенция на организираната престъпност и високата политическа и институционална корупция. РискМонитор работи за създаването, легитимирането и укрепването на независимата гражданска експертиза в сферата на политиките за противодействие на организираната престъпност и институционалната корупция. Институтът вижда в организираната престъпност и институционалната корупция високо рискови обществени процеси, застрашаващи демократично-либералния ред и неговите публични институции, както и цялостното развитие на отворено гражданско общество в пост-преходен контекст.

Асоциация "Родители"
http://www.roditeli.org/

Целите на организацията са да подпомогне създаването на стратегия за антикорупционно обучение в рамките на средното образование и да създаде нагласи за изграждане на прозрачност в училищната среда.

Фондация "С.Е.Г.А.-Старт за Ефективни Граждански Алтернативи"
http://www.cega.bg/

Основна цел на фондацията е да стимулира обмена на контакти и информация между български и чуждестранни неправителствени организации, фондации и сдружения с идеална цел, физически и юридически лица; разширяване на гражданското участие в решаването на важни проблеми на социални общности и региони.

Фондация "Социален диалог"
http://www.socialdialogue.hit.bg/

Фондацията цели да оказва подкрепа на държавните институции и неправителствения сектор при генерирането на политики чрез разработване на документи и предизвикване на национални дебати. Фондацията подпомага приемането на съвременна правна рамка и укрепването на механизмите за прилагане на правните норми в съответствие с изискванията за присъединяването на България към ЕС.

Съдии в единна Европа

Основна дейност на организацията е обучението на съдии по европейското законодателство.

Съюз на съдиите в България
http://www.judgesbg.org/

Целите на Съюза са да обединява съдиите в България в общо цяло за спомагане защитата на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси; да работи за укрепване на професионалния и обществен престиж на съдилищата в България; да работи за повишаване на квалификацията на съдиите и да подпомага професионалната им реализация и др.

Съюз на юристите в България
http://www.sub.bg/

СЮБ защитава правата и интересите на юристите, съдейства за повишаване на квалификацията им и за задоволяване на техните професионални, културни и социално-битови нужди. Работи за издигане на правната култура на населението. За постигане на своите задачи СЮБ изучава ефективността на действащото законодателство и осъществява съвместна дейност с други организации на юристи, със специализирани държавни органи, научни институти и обществени организации и участва в международни прояви, свързани с дейността му.

Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество”
http://www.csdcs.org/

Целите на Клуба са фокусирани към работа със социални слоеве и групи в маргинално положение за осъзнаване на гражданските им права и равнопоставеност, социалната им интеграция, стимулиране на обществена заетост чрез разширяване на възможностите им за образование и професионална подготовка; към укрепване на административния си капацитет и осъществяване на ефективни партньорства на местно, регионално, национално и транснационално ниво.

"Фейс ту фейс" България
http://www.facetoface.bg/

Фейс ту Фейс България е неправителствена организация, посветила работа си на бобра с насилствената проституция, както и на разработването на проекти и програми целящи нейното предотвратяване в България и извън границите на страната. Фейс ту Фейс България залага предимно на превенцията, като развива активна дейност сред потенциалните жертви на детска и насилствена проституция.

Фондация за развитие на местното самоуправление
hppt://www.flgr.bg/

Фондацията работи в сферата на социални дейности и благотворителност, човешки права и малцинствени групи, международно сътрудничество, обмен на информация, обучение и консултации.

Фондация за развитие на предприемачеството
http://www.fed-bg.org/

Целта на фондацията е подобряване на взаимодействието между администрацията, гражданското общество и бизнеса на местно и регионално равнище.

Сдружение „Център за изследване на демокрацията”
http://www.csd.bg/

Центърът за изследване на демокрацията насърчава открития диалог между изследователите и представителите на гражданското общество от една страна, и политиците, от друга, и обединяването усилията на публичния и частния сектор. Като интердисциплинарен институт, Центърът осъществява проучвания на политиката в различни области, извършва мониторинг, изготвя законопроекти, организира информационна и разяснителна дейност и изгражда партньорства и мрежи в национален и международен мащаб.  

Сдружение “Център за изследване на политическите процеси” - Шумен

Основна цел на сдружението е провеждане на национални изследвания за корупцията в съдебната система.

Център за икономическо развитие
http://www.ced.bg/

Целите на Центъра са да спомага за ukoномичeckomo развитие на България и за постигане на устойчив иkoномичecku растеж в условията на пазарно стопанство; да повишава иkoномичeckama kyлmypa u kaчecmвomo на ukoномичeckomo образование в страната; да подпомага обществената дuckycuя по основни въпроси на ukoномичeckаmа noлumuka и да развива сътрудничеството между държавната админис­трация, частния cekmop, образователните инс­титуции и неправителствените организации при решаване на проблемите в областта на ukoномukama.

Център за либерални стратегии
http://www.cls-sofia.org/bg/

Аналитичната дейност на ЦЛС покрива както национални, така и регионални и глобални проблеми. ЦЛС участва активно в структурирането и провеждането на публичен дебат в България по ключови за обществото теми. Акценти в изследователската и аналитична дейност на ЦЛС през последните години са демократизирането на пост-комунистическите държави, корупцията, популизмът, анти-американизмът, новият световен ред.

Център за социални прaктики
http://www.csp-sofia.org/

Център за социални практики (ЦСП) възникна като инструмент за решаване на конфликти между властта и обществото – помагахме на активни граждани от цялата страна да се организират в клубове, асоциации и неправителствени организации. Едно от устойчивите ни постижения от онзи период е въвеждането в българския живот на институцията Омбудсман.

Черноморска правна общност - Бургас
http://blcbg.com/zanas.htm

Oсновни насоки в  работата ни  са борба срещу корупцията; правна и съдебна реформа у нас; правна евроинтеграция; защита правата на човека; равнопоставеност на половете;  трафик на хора; трафик на  малки оръжия и леки въоръжения; право и екология


  Правосъдие и вътрешни
   работи
        Събития
   
        Статии и интервюта
   
        Документи
   
        Обучителни материали
   
        НПО
   
        Електронен бюлетин
   
        Анкета
   


 
Европейски съюз

   

Оперативна програма “Административен капацитет”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.