ЦИД >> Предишни статии

 
Правосъдието и правоприлагането в граничните райони
С присъединяването на България към ЕС почти половината от границите на страната (с Турция, Македония и Сърбия, както и черноморската граница) се превърнаха във външни за Съюза. С това престъпленията и нарушенията, свързани с преминаването на границите, са вече проблем не само за националната сигурност, но и за сигурността на ЕС. още »
 
Корупцията на първо място като проблем в обществото
Тази година за пръв път от едно десетилетие насам българите определят корупцията като най-сериозния проблем пред нашето общество. Данните от осмия пореден Доклад за оценка на корупцията „Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове” и доклада "Корупцията при обществените поръчки. Рискове и политики за реформа", представени от Центъра за изследване на демокрацията, очертават няколко основни тенденции и проявления на корупцията. още »
 
Девети годишен обществено-политически форум срещу корупцията
На 23 април 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира Деветия годишен обществено-политически форум срещу корупцията. Форумът е авторитетна публична проява на антикорупционните инициативи и на разширяващото се публично-частно партньорство между гражданските структури и държавните институции в противодействието на корупцията. По време на събитието бе представен и обсъден осмият пореден Доклад за оценка на корупцията - „Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове”, който прави преглед на антикорупционните реформи в България през 2006 г. и началото на 2007 г. още »
 
Мониторинг на антикорупционните реформи
Оценката на ефективността на антикорупционните политики и тенденциите в разпространението на корупцията са ключов елемент на приетата от българското правителство Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. В Програмата на правителството за изпълнение на тази стратегия за 2006 г. е предвидено и разработването на система от индикатори за наблюдение на степента и ефективността на нейната реализация. Системата от индикатори е разработена въз основа на най-добрите европейски и световни практики и се основава преди всичко на натрупания в България опит през периода 1997-2006 г. от прилагането на Системата за мониторинг на корупцията, разработена от Центъра за изследване на демокрацията в рамките на антикорупционната инициатива Коалиция 2000. още »
 
Трети национален иновационен форум
На 19 декември 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, организира Третия национален иновационен форум. По време на форума беше представен ежегодният доклад Иновации.бг 2007: Българската иновационна система в Европейския съюз. Според доклада българската национална иновационна политика и фининсовите инструменти за нейното приложение в периода 2007-2013 г. ще оформят дългосрочната структура и конкурентоспособност на българската икономика. Докладът посочва липсата на последователност и съгласуваност в прилаганата иновационна политика, което може да забави прехода на България към високо технологично производство. още »
 
Трудната промяна в българската анти-корупционна политика и практика
Най-важната промяна на българската анти-корупционна политика в последните месеци беше преминаването от “меки” (изграждане на обществено съзнание) към “твърди” (предотвратяване и санкции) мерки с непосредствен анти-корупционен ефект. Тези мерки се явяват преломен момент в цялостния анти-корупционен процес, чиято цел е да гарантират постигане на по-ниски нива на политическата и административна корупция. още »
 
Българската конкурентоспособност
С участието на Центъра за изследване на демокрацията тази година България за първи път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките – Годишникът на световната конкурентоспособност 2006 на IMD. Конкурентоспособността на България е оценена в сравнителен план сред 61 водещи световни и регионални икономики. България заема 47 място в тази авторитетна класация пред страни като Италия, Румъния, Полша и Хърватия. още »
 
Осми годишен обществено-политически форум срещу корупцията
На 21 март 2006 г. в резиденция "Бояна" се проведе Осмият годишен обществено-политически форум срещу корупцията. По време на Форума беше представен и обсъден ежегодния доклад за оценка на корупцията за 2005 г., който тази година е озаглавен “Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз”. още »
 
Приета е новата правителствена стратегия срещу корупцията
Приемането на новата правителствена стратегия срещу корупцията през януари 2006 г. открива нови възможности пред антикорупционните реформи в България. Те се свързват и със създаването на нова комисия по превенция и противодействие на корупцията, която ще изработва държавната антикорупционна политика и ще контролира изпълнението на стратегията и динамиката на корупцията в страната. Междуправителствената работна група покани експертите на Центъра за изследване на демокрацията, съвместно с представители на други неправителствени организации, които разработиха напълно нов вариант на стратегията. още »
 
Търговският регистър – извън съда
още »
 

1 | 2 | 3