ЦИД » Коалиция 2000 » Антикорупционно образование

   
 

Антикорупционно образование

Антикорупционното обучение в средното образование е една от новите сфери на дейност за Коалиция 2000, която става особено актуална през 2004 година във връзка с по-нататъшно и по-ефективно развитие на образователната реформа в страната, вкл. приемането на нова Стратегия за развитие на средното образование в Р България и обявяването на 2005 година от Съвета на Европа за Година на демократичното гражданство чрез образование.

По инициатива на Коалиция 2000 бе създадена експертна група за проучване на възможностите за въвеждане на антикорупционно обучение като част от гражданското образование в средните училища. Основната цел е младите хора да получат познания за корупцията като социален проблем и същевременно да повишат познанията си за ролята и функциите на държавните институции, за държавния бюджет и данъци, за работата на местните власти, за необходимостта от прозрачност и отчетност в работата на държавните институции, както и за гражданските им права и задължения. В резултат от тези дейности и в сътрудничество с институциите, през есента на 2004 г. Министерството на образованието и науката въведе свободно-избираем предмет (СИП) “Антикорупция” в програмата за обучение на средните училища в България.

Обновената версия на учебното помагало “Антикорупция”, публикувана през 2003 г. , която позволява използване както за цялостен лекционен курс по антикорупция, така и за интегриране на отделни теми в съществуващите учебни програми в областта на социалните науки представлява важна стъпка към въвеждане на антикорупционната тематика в българските университети, вкл. и за подготовка на бъдещите учители.

В помощ на въвеждането на антикорупционно обучение в средното училище служат публикацията на справочника “Корупцията в 100 отговора" от 2004 г., който по препоръка на експертите ще бъде предложен на учителите при преподаването на СИП “Антикорупция”, както и разработените он-лайн помагала по обществени науки за гимназиален етап на обучение (9-12 клас, изготвени от Фондация Пайдея и Сдружение "Елисавета Кларк и Пенка Касабова", партньори на Коалиция 2000.

От началото на 2004 г. експерти и партньори на Коалиция 2000 работят по въвеждане на механизъм за защита на правата на учащите се както по време на обучението, така и след завършването, чрез създаване на нова длъжност в средните и висшите училища, т.нар “академичен посредник” или "омбудсман". Към края на 2004 г. позицията "училищен посредник" бе въведена пилотно в три средни училища в град Пловдив от Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове, а в Софийския университет "Св. Климент Охридски" бе избран първият академичен омбудсман по проект на Фондация "Социален диалог".

Добри практики на антикорупционно образование се осъществяват от неправителствени организации в страната по ежегодната конкурсна програма на Коалиция 2000 “Гражданското общество срещу корупцията”. В рамките на техните проекти бяха апробирани модели и методики на преподаване, лекции в университетите, беседи и извънкласни занятия за учениците. В рамките на пилотните проекти бяха направени проучвания относно степента на информираност и ползата от антикорупционно обучение, чиито резултати показват значителен интерес и положително отношение на по-голямата част от студенти, ученици, преподаватели и родители.

През 2004 г. в Департамента за информация и усъвършенстване на учители при СУ “Св.Климент Охридски” беше включена нова програма за продължаващо образование на педагогическите кадри на тема “Прозрачната класна стая – аспекти на антикорупционното възпитание и образование”.Публикации
Учебно помагало “Антикорупция”, 2000 г.
Учебно помагало “Антикорупция”, 2003 г.

Сборник от статии: “Образование без корупция или как ниското качество провали българската образователна система”, 2004 г.
Справочник “Корупцията в 100 отговора”, 2004 г.
"Антикорупционна тетрадка", 2005 г.


Срещи и дискусии


Документи и закони
Правилник за дейността на академичния омбудсман в СУ "Климент Охридски" - октомври 2004 г.
Програма за СИП "Антикорупция" одобрена от МОН - септември, 2004 г.

 

 


   Коалиция 2000

   ТЕМИ

   ПРЕДИШНИ ТЕМИ
      Полезни връзки
 
      Публикации