ЦИД » Правна програма » За програмата

   
 

За програмата

От създаването си през пролетта на 1991 г. Правната програма активно подпомага осъществяването на законодателната и съдебната реформа в България. Основните насоки в дейността на програмата обхващат три основни сфери: подготовка на предложения за ново законодателство, изготвяне на концепции в сферата на правната и съдебната реформа и предоставяне на бележки и препоръки по проекти за закони и подзаконови актове.

• Подготовка на предложения за ново законодателство

Повече от десет години Правната програма участва активно в процеса по подготовка и въвеждане на съвременно и ефективно законодателство, като същевременно оказва съдействие и при изготвянето на съответната подзаконова уредба. Сред основните постижения на програмата са работата по подготовката и приложението на Законопроекта за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за особените залози (в сила от 1 април 1997 г.), Закона за електронния документ и електронния подпис (в сила от 7 октомври 2001 г.) заедно със съответната подзаконова уредба по неговото приложение, Законопроекта за народния защитник и местните граждански посредници (част от неговите разпоредби бяха включени в Закона за омбудсмана, приет през 2003 г. и в сила от 1 януари 2004 г.).

• Въвеждане на институцията омбудсман

От началото на 1998 г. Правната програма работи активно по въвеждането на институцията омбудсман в България. Дейността на програмата в тази насока обхваща провеждането на редица обществено-политически форуми на международно и местно равнище с участието на представители на всички заинтересовани държавни институции, омбудсмани от различни страни и български и чуждестранни експерти, както и публикуването на поредица издания, посветени на институцията омбудсман. Последната инициатива на Програмата в тази насока е създаването на Информационна мрежа Омбудсман. Информационната мрежа. Чрез възможността за достъп през Интернет Информационната мрежа Омбудсман изпълнява ролята на постоянна и динамична виртуална библиотека, посредством която се събират, обменят и разпространяват знания, информация и опит по различни проблеми и тенденции, свързани с институцията омбудсман. Съществена част от дейността на Правната програма е насочена към подкрепа за създаването на местни институции от типа на омбудсмана в редица български общини.

• Съдебна реформа

Като инициатор и секретариат на Инициативата за съдебна реформа в България Правната програма активно подпомага продължаващата реформа в съдебната власт. Инициативата стартира в началото на 1999 г. и обединява усилията на водещи неправителствени организации, представители на държавни институции и експерти. Най-значимият резултат от нейната дейност е подготовката на Програма за развитие на съдебната реформа. Голяма част от мерките и препоръките, предложени в тази програма, в последствие бяха включени в Стратегията за реформа на българската съдебна система, приета от правителството през октомври 2002 г.

В продължение на усилията в областта на съдебната реформа Правната програма инициира подготовката на Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт. Основната цел на тази програма е да послужи за основа за постигане на консенсус по основните мерки, които следва да бъдат предприети за провеждането на антикорупционна реформа в съдебната власт, както и да определи основните сфери на реформата и да формулира препоръки и предложения за постигане на стабилност и доверие в съдебната власт.

• Регистърна реформа

През 2001 г. Правната програма насочи усилията си към реформиране на системата от официални регистри в България, включително регистрите на юридическите лица и имотните регистри, с цел преодоляване на слабостите в съществуващата система за регистрация. Подготвеното изследване, основано на задълбочено проучване и анализ на състоянието в България и на успешния опит на други държави, очертава необходимите стъпки, които следва да бъдат предприети за реформиране на регистърната система, включително законодателни промени. Изследването има за цел да стимулира широко обществено и експертно обсъждане за подготовката на цялостна концепция за регистърната реформа в България.


   ПРАВНА ПРОГРАМА

   Теми