ЦИД >> Програма Сигурност

   
 

Програма Сигурност

От 2001 г. насам, новаторските криминологични изследвания, провеждани в рамките на програмата допринасят за дебата по създаването на национална политика за борба с организираната престъпност. Освен в тях, експертите участват и в различни изследователски проекти и мрежи по въпросите на престъпността и сигурността. Основна част от тези проекти се възлагат или подпомагат от Европейската комисия, по-конкретно  - Главна Дирекция „Вътрешни работи” и са от голямо значение, не само поради техния обхват (обикновенно изследванията обхаващат 27-те държави членки на ЕС), но и поради факта, че са важен елемент от общоевропейския цикъл на политики за противодействие на организираната престъпност. В допълнение, Програма Сигурност си сътрудничи и с другите програми на Центъра при изготвянето на междудисциплинарни анализи по проблеми на миграцията, корупцията, сивата икономика, наказателното право и човешките права.

 

Събития

всички събития

Връзки между престъпността и тероризма в Европа
Радикализацията и тероризмът са сред основните заплахи за сигурността, пред които е изправена Европа. Потенциалните връзки, взаимодействие или припокриване между конвенционалната и организираната престъпност, от една страна, и ектремистки организации, от друга, увеличават рисковете за сигурността. още »
 
Оценка на заплахите от организирана престъпност в България
Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, на която бяха обсъдени изводите от доклад „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“, изготвен с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна Сигурност“ на ЕС. още »
 
Заедно срещу завладяването на държавата: иновативни методи за разследване на измамите с европейските средства за земеделие
За разлика от повечето страни – членки на ЕС, в България и в Румъния земеделският сектор продължава да има голямо отражение върху икономическия живот. Добавената стойност на земеделието като част от БВП на двете държави е повече от два пъти по-висока от средната за ЕС. още »
 

Публикации

всички публикации


CSD Policy Brief No. 82: Измами с европейски средства в областта на земеделието: състояние и предизвикателства

Финансиране на организираната престъпност: фокус върху трафика на хора

Оценка на заплахите от организирана престъпност в България

CSD Policy Brief No. 80: Незаконната търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут – България, Гърция, Италия и Румъния


   Програма Сигурност

   ТЕМИ
      Инициативи и партньорства