ЦИД » Програма Сигурност »  Престъпност и полиция >> Държавно-обществена консултативна комисия

   
 

Държавно-обществената консултативна комисия

Държавно-обществената консултативна комисията по въпросите на превенция на престъпността е създадена 16 юни 2005 г. по съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Министерството на вътрешните работи. Комисията представялва публично-частно партньорство, което обединява усилията на правоохранителните органи, министерствата, частния сектор и гражданското общество в борбата с престъпността. Тя подпомага инициативи, насочени към намаляване на въздействието на престъпността върху обществото и сигурността на гражданите чрез осъществяване на по-добра координация на действията на всички заинтересовани страни, както и чрез разработването на нови инициативи за превенция и информираност. Националното изследване на престъпността е основният инструмент на Комисията за мониторинг на криминогенната ситуация в България.

Мисия
Комисията е колективен орган за широко обществено представителство по въпросите на превенцията на престъпността, който ще дава насоки, наблюдава и осигурява координацията в дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените организации и другите структури на гражданското общество по въпросите на превенцията на престъпността.

Структура
Председател на Комисията е министърът на вътрешните работи, а членове са заместник-министри на министерствата на правосъдието, финансите, труда и социалната политика, здравеопазването образованието и науката, културата и туризма, младежта и спорта, председателите на агенциите за закрила на детето за и бежанците. В състава на Комисията участват и представители на Националното сдружение на общините в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Центъра за изследване на демокрацията.

За участие в работата на Комисията могат да бъдат поканени представители и на други държавни органи, невключени в състава й, на органи на местното самоуправление, както и на други неправителствени организации, социални и икономически партньори, академичните среди, средствата за масово осведомяване и др. имащи отношение към дейността на комисията.

Задачи
Основните задачи на Комисията са да взаимодейства с органите на съдебната власт, със съответните институции на други държави, с органите на местното самоуправление, неправителствените организации и други структури на гражданското общество по въпросите на превенцията на престъпността; да предлага изготвянето на проучвания и периодични виктимизационни доклади във връзка с равнището и тенденциите на престъпността в страната; да предлага мерки за засилване на превенцията на престъпността; да отправя препоръки и координира дейностите, свързани с квалификацията и обучението на служителите от компетентните ведомства, ангажирани в превенцията на престъпността; да изготвя проекти на нормативни актове по проблемите на превенцията на престъпността; да изготвя проекти на документи със стратегически или програмен характер в областта на превенцията на престъпността и координира тяхното изпълнение.

Организация на работата
Комисията ще заседава най-малко веднъж на 3 месеца. Тя ще създаде следните експертни работни групи: по изследвания и анализи на престъпността; по превенция на младежката престъпност; работа с уязвими групи от обществото; превенция на престъпността, свързана с наркотици; превенция на най-често извършваните престъпления, свързани с личността и имуществото на гражданите; работа с жертвите на престъпления и др.


   Програма Сигурност

   ТЕМИ
      Полезни връзки
 

Заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността – 28 септември 2007

Публично заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността – 25 June 2007

Официално представяне на Комисията за превенция на престъпността, 17 юни 2005 г.

Постановление на МС № 125 от 24 юни 2005 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността

Първо заседание на Комисията за превенция на престъпността, 13 декември 2005 г.

Партньорството в превенцията на престъпността, публикация на Съвета на Европа (PDF, 1,3 Mb)

Превенция на престъпността: европейският опит (PDF, 257 kb)

Публично заседание на Комисията: Тенденции на престъпността в България 2000-2005

Публично заседание на Комисията: Полицейски проверки и използване на етнически профили в България