Даниела Минева

Научен сътрудник, Икономическа програма

daniela.mineva(at)online(dot)bg ll Снимка с висока резолюция

Образование

Магистър по макроикономика,  Университет по национално и световно стопанство, София

Биография

Даниела Минева има 15 години опит в разработването, отчитането и изпълнението на проекти, финансирани от  Европейската комисия; знания относно икономическите аспекти на науката, технологииге и иновациите; наблюдение на изпълнението на проекти; координация на видео-конферентни лекции и дискусии; изготвяне на икономически анализи и прогнози. Тя участва в проекти, свързани с борбата с корупцията, сива икономика, корпоративното управление, както и в разработването на редица документи, свързани с националната научна, иновационна и технологична политика като: Регионална иновационна стратегия за Югозападен район на България, Годишни отчети на българската национална иновационна политика за 2006 г. и 2007 г., възложени от Министерството на икономиката и енергетиката, ERAWATCH проект за описване на научния профил на България, аналитичен доклад Иновации.БГ, доклад е-България. През 2009 г. участва в проект "Принос на политиките на регионално ниво за реализирането на Европейското изследователско пространство" и "Европейска обсерватория за изследване - университети и национални агенции за финансиране на изследванията". Даниела Минева е участвала в проучване на възможността за създаване на европейска платформа за сътрудничество между инспекциите по труда и други мониторингови и контролни органи, занимаващи се с предотвратяване и борба с недекларирания труд. През 2010 г. и 2011 г. тя работи по проект "Регионален иновационен монитор" и проект "Предоставяне на анализ на политиките за изпълнение на Кохезионната политика 2007-2013", с акцент върху иновациите, енергийната ефективност и ВЕИ, финансиран от ГД "Регионална политика" на ЕК. От 2011 г. тя работи и по проект ЕВАЛ-ИНО, който цели да засили компетенциите на регионално и национално ниво за извършване на оценки на НИРД политики, организации и програми. В периода декември 2012 г. – декември 2013 г. Даниела Минева участва в Експертна група за консултиране на Европейската комисия, ГД Научни изследвания и иновации по изготвянето на Стратегията за интелигентна специализация на България.

От ноември 2012 г. Даниела Минева работи по проект „Гражданско общество за добро управление и антикорупция в Югоизточна Европа: изграждане на капацитет за мониторинг, застъпничество и повишаване на осведомеността“ (SELDI). Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (www.seldi.net)  включва 42 партньора (граждански организации и агенции за борба с корупцията) от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция.  От 2017 г. Даниела Минева изпълнява договор за услуги в подкрепа на Европейската платформа за борба с недекларирания труд, която подкрепя възможностите за сътрудничество между публичните органи и социалните партньори от различни европейски страни в борбата с недекларирания труд. Проектът се възлага от ГД "Заетост“ и е изпълняван от ICF Consulting Services Ltd.

Изследователски фокус

Антикорупция, неформална икономика, иновационна политика, управление на Европейските фондове и Кохезионна политика, конкурентоспособност и безнес среда

Избрани публикации

European Platform Tackling Undeclared Work, Learning resource paper: Information Tools and Approaches to Reach Out to Workers and Companies in the Fight against Undeclared Work, March 2018 (co-author).
European Platform Tackling Undeclared Work, Case studies on cross-border cooperation, 2018 (co-author).
European Platform Tackling Undeclared Work, Practitioner’s Toolkit: Drafting, Implementing, Reviewing and Improving Bilateral Agreements and Memoranda of Understanding to Tackle Undeclared Work, 2017 (co-author).
European Platform Tackling Undeclared Work, Factsheets on Existing Tools to Address Undeclared Work, 2017 (co-author).
European Platform Tackling Undeclared Work, Learning Resource Paper: National and Bilateral Agreements and Memoranda of Understanding to Tackle Undeclared Work, 2017 (co-author).
SELDI, Hidden Economy and Good Governance in Southeast Europe Regional Assessment Report, 2016 (co-author).
SELDI, Shadow Power: Assessment of Corruption and Hidden Economy in Southeast Europe, 2016 (co-author).
SELDI, Energy Governance and State Capture Risks in Southeast Europe: Regional Assessment Report, 2016 (co-author).
CRPM, CSD, Monitoring the Hidden Economy in Macedonia: Trends and Policy Options, October 2015 (co-editor)
SELDI Background Document 2: Corruption and Anticorruption Monitoring Instruments in Southeast Europe, ноември 2013 г.
(съавт.).
SELDI Background Document 1: Recent Developments and New Prospects: Major Corruption Challenges in Southeast Europe, май 2013 г.
(съавт.).
SELDI Policy Brief 1: Major Corruption Challenges in South-East Europe, май 2013 г.
(съавт.).
SELDI Strategy and Action Agenda for Good Governance and Anticorruption in Southeast Europe, 2013 (съавт.).
Иновации.бг 2013, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2013
(съавт.).
Knowledge and Advisory Services Program on Innovation: Smart Specialization Strategy Report,
Световна банка, януари 2013 (съ-автор)
Стандарти за Оценяване на Научно-Изследователска Дейност, Технологично Развитие и Иновации (НИДТРИ), публикуван по проект EVAL-INNO, 2012, (съ-автор и редактор). 
Иновации.бг 2012: ИКТ и иновационно търсене, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2012 (рабтона група по подготовката на доклада)
Policy Paper on Renewable Energy and Energy Efficiency of Residential Housing
, DG Regional Policy, 2011 (съавт.).
Иновации.бг 2011
, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2010 (съавт.).
ERAWATCH Analytical country report 2010: Bulgaria, ERAWATCH Network, 2010 (съавт.).
Bulgaria Country Report on Achievements of Cohesion Policy, DG Regional Policy, ноември 2010 (съавт.).
Delivering Policy Analysis on the Performance of Cohesion Policy 2007-2013, Policy Paper on Innovation: Bulgaria, DG Regional Policy, август 2010 (съавт.).
Иновации.бг 2010, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2010 (съавт.).
Innovation and Research in Bulgaria on the Eve of EU Accession: Lessons from a Peer Country – AUSTRIA, Gesellschaft zur Forderung der Forschung, Neuer Wissenschaftlicher Verlag Graz-Wien, Austrian Science and Research Liaison Office Sofia and ARC Fund, 2007 (съавт.).
Годишeн доклад за състоянието и развитието на националната политика  в областта на иновациите, Министерство на икономиката и енергетиката, София, 2007  (съавт.).

Езици

Английски, испански, немски