ЦИД » Икономическа програма » Неформална икономика » Публикации

 

 

Публикации

[ 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]
GREY Policy Brief No. 4, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Югоизточна Европа - отговори на политиките, основани на знания
Анализът дава общ поглед върху изводите и препоръките за противодействие на недекларираната заетост, като се основава на четиригодишни проучвания и събиране на данни от три страни в Югоизточна Европа (България, Хърватия и Македония). Подчертава се, че участието в нерегламентирана заетост е широко разпространена и масово приета практика за икономическия и социалния живот в Югоизточна Европа, макар че този феномен значително се различава за всяка отделна държава. още »
 
GREY Policy Brief No. 3, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Хърватска - отговори на политиките, основани на знания
Настоящият анализ подчертава, че някои неформални трудови практики имат дълбоки корени в хърватското общество. Например 1 от всеки 11 възрастни признава, че е бил ангажиран в изцяло недекларирана заетост, а 6 от всеки 10 хърватски граждани вярват, че поне 20 % от сънародниците им нарушават данъчните и трудови закони на страната. Нагласите на населението за широкото разпространение на недекларирания труд и липсата на доверие в официалните институции се явяват основен фактор за включването в недекларирана тудова заетост. още »
 
GREY Policy Brief No. 2, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Република Македония - отговори на политиките, основани на знания
Недекларираната заетост има дълбоки корени в македонското общество. Данните показват, че 1 на всеки 16 възрастни и 1 на всеки 8 от работещото население полагат недеклариран труд. В същото време, безработицата в Македония остава необичайно висока в сравнение със средните стойности за Европейския съюз. Продължаващата от 2015 г. институционална и политическа криза в страната създава допълнителни предпоставки за нерегламентирани практики, включително недекларирана заетост. още »
 
GREY Policy Brief No. 1, 2017: Справяне с недекларираната заетост в България - отговори на политиките, основани на знания
Настоящият анализ сочи, че недекларираната заетост има широко разпространение в България. Делът на скритата икономика се оценява на приблизително една трета от брутния вътрешен продукт, което се явява сериозно предизвикателство пред фискалната стабилност на страната. Почти един на всеки десет души полага недеклариран труд, като болшинството от българите считат недекларираната заетост за дълбоко вкоренена в обществения модел. още »
 
CSD Policy Brief No. 69: Изпирането на пари в България: състояние и политически проекции
България продължава да бъде изложена на големи рискове от прилагането на престъпни схеми за изпиране на пари. Високият дял на неформалната икономика в съчетание с ниската ефективност на борбата срещу корупцията и организираната престъпност обуславя високата степен на податливост на финансовата ѝ система към този вид финансова престъпност. още »
 
Издирване на незаконно придобито имущество: Ръководство за практикуващи
Финансовите престъпления и навлизането на престъпно придобито имущество в легалната икономика се превърнаха в едно от най-сериозните предизвикателства пред международните и националните правоприлагащи органи през последните две десетилетия. Тяхното предотвратяване и разкриване изисква изключително прецизна съвместна работа на различни институции и непрекъснато подобряване на познанията им в областта. Настоящата публикация представя най-съвременните методи за издирване на незаконно придобито имущество. Тя цели да подпомогне националните органи за противодействие на изпирането на пари и за отнемане на незаконно придобито имущество в тяхното по-нататъшно обучение и работа. В това отношение предложеният практически наръчник съчетава преглед на традиционните методи за издирване на незаконно придобито имущество, включително взаимна правна помощ, с най-новите тенденции в сферата, като проследяването на цифрови валути. още »
 
Скритата икономика в Югоизточна Европа: регионални мерки за преодоляване на отрицателните ефекти
В Югоизточна Европа все още е широко разпространена практиката икономическата дейност изцяло или частично да не бъде декларирана. Това като цяло важи за всички сфери на управлението – издаване на разрешителни и лицензи, трудови договори, социални осигуровки, данъци и мита – и е признак за продължаващото разминаване между формалните и неформалните институции и избирателното прилагане на правилата. Това разминаване се потвърждава от факта, че държавите в региона са по-податливи на корупция. още »
 
CSD Policy Brief No. 64: Скритата икономика в България: 2015 – 2016 г .
В България високото равнище на скритата икономика подкопава икономическото развитие на страната и изисква сериозно и постоянно политическо внимание. Безпрецедентният глобален растеж на цифровизацията на икономическите дейности, конвергенцията между някои от тях и появата на чисто нови услуги предоставя възможност за създаването на желаната среда, която би могла да намали скритите парични потоци и да допринесе за икономическото развитие на страната. За да се насърчи процесът на икономическа конвергенция в рамките на Европейския съюз и ограничаване на вредните въздействия на скритата икономика в България, обаче са необходими цялостни реформи, фокусирани върху функционирането на пазарните механизми и ефективността на администрацията. още »
 
Индекси на скритата икономика в България 2002-2015: резултати и методологически бележки
В настоящия документ е представена методологията за изчисление на индексите на скритата икономика в България: население и бизнес, както и резултатите от изследванията за периода 2002-2015 г. още »
 
Мониторинг на скритата икономика в Македония: тенденции и възможни политики
Настоящият доклад, изготвен съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Центъра за изследване и формиране на политики, Македония, предлага методология, която позволява проследяване на динамиката на скритата икономика и нейните компоненти (скрити обороти, скрита заетост и т.н.). Методологията и докладът дават възможност на македонското правителство и европейските му партньори да следят въздействието и оценят ефективността на прилаганите политики за справяне със скритата икономика. още »
 

1 | 2 | 3