Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационен форум: Усъвършенстване на информационното осигуряване на интеграционната политика на Република България към граждани от трети държави
 

На 14 декември 2009 в Центъра за изследване на демокрацията се проведе информационен форум, който отчете резултатите от проекта „Усъвършенстване на информационното осигуряване на интеграционната политика на Р. България към граждани от трети държави“, финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007-2013 г. (BG EIF 2008/01-06: Подкрепа на анализи и изследвания, с цел разширяване на съществуващите бази данни).
Форумът беше открит от координатора на проекта Руслан Стефанов, модератор беше д-р Андрей Нончев.

Доц. д-р Йордан Калчев изнесе презентация на тема "Информационна среда за разработване, изпълнение и оценка на политиките по интеграция на граждани на трети държави". Той представи някои характерни особености на информационната среда, свързана с имигрантите в страната, очерта зони на информационни дефицити и даде ценни съвети за оптимизирането й.

Камелия Димитрова представи увлекателен анализ на добрите европейски практики за интеграция на имигранти. Аудиторията беше запозната с различни концепции и практики за интеграция на имигрантите и имаше възможност да сравни тези концепции и практики с българската реалност при интегрирането на граждани от трети страни.

Доц. Соня Чипева направи подробно представяне на нормативната база и институционалната рамка на политиките по интеграция на граждани на трети държави, показа мястото и ролята в интеграционните процеси на различни институции и описа значителна част от законите, които по един или друг начин се отнасят към имигрантите.


Светла Енчева представи резултатите от проведените в рамките на проекта количествени и качествени изследвания - представително изследване на жителите на 11 приоритетни общини, фокус-групи с имигранти от Африка, арабските страни и Западните Балкани и дълбочинни интервюта с представители на институции, които имат отношение към гражданите на трети държави.

Д-р Петър Григоров представи сложна концепция за интегрирана софтуерна база данни за имигранти и политиките за тяхното интегриране.
Освен изследванията, анализите и направените изводи относно липсата на единна база данни и точна статистика за имигрантите в страната, както и липсата на ефективно прилагане на интеграционна политика в България, лекторите представиха добрите европейски практики, интересни резултати от проведено социологическо изследване за нагласите на обществото към имигрантите, както и конкретни решения, които да подобрят работата в тази посока.
Въпросът за интеграционната политика е изключително актуален и стои на дневен ред във всички страни членки на Европейския съюз, особено тези, при които интеграцията на граждани от трети страни е сериозен проблем. На дискусията след форума се повдигна и въпросът доколкозадължителните интеграционни мерки са полезни или не. Липсата на становище и институционални дебати по темата показват, че въпросът ще стои недоуточнен още дълго време. Според г-жа Валерия Иларева от Правната клиника за бежанци и имигранти, това е опасна предпоставка за социални конфликти с емигранти в близко бъдеще, и върху този проблем трябва да се работи отсега целенасочено. Потвърждение на думите й са и определени резултати от количественото изследване, проведено от изследнователска агенция „Скан“ по поръчка на Центъра за изследване на демокрацията (телефонно интервю със 1001 респонденти от 11 приоритетни общини), които показват, че приемащото общество силно диференцира имигрантите в България според етническия им произход. Най-голяма обществена подкрепа (дори от онези, които са принципно против приема на имигранти в България) получават политиките, които целят приобщаването на имигрантите към нормите на българското общество – език, култура, история.А политиките, които предполагат изразходване на публични ресурси за подкрепа на имигрантите, е се възприемат по-скоро негативно.

Обобщен аналитичен доклад (PDF, 1150 KB)
Обобщен аналитичен доклад - резюме (PDF, 297 KB)
Видео филм за информационния форум


* Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.