Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Участие на гражданското общество в подкрепата на уязвимите групи
 
Множество са взаимовръзките между различните уязвими групи и държавата и НПО са призвани да си сътрудничат конструктивно в подобряване на положението им. До такова заключение стигнаха участниците в кръглата маса, посветена на участието на гражданското общество в подкрепата на уязвимите общности, организирана на 21 април 2016 г. от Центъра за изследване на демокрацията. На събитието присъстваха представители на държавни институции и подпомагащи НПО, ангажирани в работата с лишени от свобода, жертви на трафик и домашно насилие и уязвими групи чужденци, магистрати и адвокати.

Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, обобщи изследователската работа по инициативата, в рамките на която се проведе кръглата маса – очертаване на профила на избраните уязвими групи и анализ на механизмите и проблемите във взаимодействието на институции и НПО при подобряване на тяхното положение. Тя посочи, че Концепцията за по-ефективно гражданско участие в подпомагането на уязвими групи, която отбелязва финала на инициативата, съдържа заключения и изводи относно общите пътища за подобряване на взаимодействието и относно конкретни реформи по сектори. Тя е изготвена в тясно сътрудничество с ангажираните държавни органи и неправителствени организации.

Старши комисар д-р Благородна Макева, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“, се спря на взаимовръзките между работата на гражданския сектор по отношение на уязвимите групи и функциите и инициативите на Министерството на вътрешните работи и неговата Постоянна комисия по права на човека и полицейска етика. Сред водещите изводи, за които тя изказа подкрепа, са нуждата от обучение на представители на институциите относно уязвимостите на различни общности, особеното внимание към децата като типична уязвима група, както и събирането на данни по единни критерии. Комисар Макева очерта плановете на МВР за създаване на Обществен съвет към Постоянната комисия, както и усилията в посока гражданско наблюдение над местата за лишаване от свобода в рамките на Министерството.

Според г-жа Деница Сачева, експерт във фондация „Интелдей“, сътрудничеството между институции и НПО често се основава на лични връзки, а не на установени процедури. Тя припомни приноса на гражданския сектор в справянето със скорошната бежанска криза и сподели проблемите пред ангажираните доброволци, свързани с отношенията им с институциите. Г-жа Сачева изтъкна нуждата от съхраняване на натрупания опит, от обмяна на информация, от взаимно овластяване на компетентните органи и НПО и от диверсифицирано финансиране. Според нея следва да се преразгледат критериите за отпускане на финансиране и то да се разпределя като безвъзмездна финансова помощ, а не по линия на обществените поръчки заради динамиката на работата с уязвими групи.

В своето представяне г-н Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, се спря на предстоящите промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и в други нормативни актове във връзка с условията в българските затвори и в резултат на пилотното решение Нешков и други с/у България на Европейския съд по правата на човека. Планирани са изменения, свързани с премахването на комисиите по изпълнение на наказанията, с първоначалното разпределение и преместване на лишените от свобода, със замяна на режима за изтърпяване на наказанието, с условното предсрочно освобождаване, както и с превантивното и компенсаторно средство за защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне. Г-н Марков се спря на новите възможности за НПО, работещи с лишени от свобода, в правната защита на тези лица в производството по условно предсрочно освобождаване, както и с ролята, която законодателните предложения дават на НПО при проверката на обстоятелства относно твърдяно нарушение на забраната за изтезание.

Г-жа Александра Попова, експерт „Набиране на средства и комуникации“ в Съвета на жените – бежанки в България, се спря на типичните проблеми, срещани от чужденците, търсещи международна закрила в България. Сред тях са недостатъчното ниво на интеграция, езиковата бариера, трудностите при намиране на социални работници и други специалисти, които да работят с тази уязвима група. Г-жа Попова изтъкна, че мигрантите често са жертва на насилие, включително в рамките на семейството си, и припомни важността на ратификацията на Истанбулската конвенция и спрямо тази общност. Тя очерта и трудностите при набирането на средства чрез проекти, както и чрез дарителски кампании.

Г-жа Даниела Александрова, съдия в Софийския районен съд, описа положението на пострадалите от престъпления и по-специално от трафик на хора в наказателното производство и подпомагането и финансовата компенсация, които българското законодателство предвижда. Тя оцени нормативната база в България като съответстваща на стандартите на ЕС както по отношение на понятието за жертва на престъпление, така и относно правата, които се дават в производството, и мерките за защита на пострадали и свидетели.

Г-жа Диляна Маркова, експерт „Международни програми и застъпничество“ във фондация „Асоциация Анимус“, постави акцент върху нуждата от спешна ратификация на Истанбулската конвенция. Тя припомни тревожната статистика за честотата на домашното насилие и решенията на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените и Европейския съд по правата на човека срещу България, които посочват редица слабости на българското законодателство и практиката на институциите в тази област. Г-жа Маркова очерта основните положения на Конвенцията и разкритикува липсата на достатъчно кризисни центрове за жертви на домашно насилие и случаите, в които те са насочвани към медиация с извършителя, въпреки изричната забрана на международно ниво.

Г-жа Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи финалния вариант на Концепцията за по-ефективно гражданско участие в подпомагането на уязвими групи, разпространен на събитието, общите пътища за сътрудничество и реформите по сектори, които документът предлага. Тя постави акцент върху участието на НПО в изработването на законодателство и политики, както и върху изработването на цялостни координационни инструменти за работа с всяка от уязвимите групи.

В хода на последвалата дискусия г-н Светослав Николов от Фондацията за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията разказа за дейността на работната група към Министерството на правосъдието, която подготвя промени в законодателството по отношение на пострадалите, свързани с транспониране на актовете на ЕС. Г-жа Десислава Иванова, старши експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора, очерта работата на Постоянната експертна работна група към Комисията с участието на НПО като добра практика за сътрудничество и изтъкна усилията на институцията по закрепване на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на нормативно ниво и по изработване на стратегия и единна база данни в областта на борбата с трафика. Г-жа Радостина Павлова от Център за правна помощ „Глас в България“ описа скорошните промени в законодателството във връзка с последващите молби за закрила и връщанията по линия на Дъблинската система и споразуменията за реадмисия като фактор за предстоящо повишаване на броя на недокументираните мигранти. Адвокат Наташа Добрева от Софийската адвокатска колегия засегна въпроса за използването на „сините стаи“ за разпит на малолетни и непълнолетни свидетели и жертви на престъпления и за разпит на жени – жертви на насилие.

Програма (Adobe PDF, 335 KB)
Съобщение за медиите (Adobe PDF, 424 KB)

Презентация на г-н Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 451 KB)
Презентация на г-жа Диляна Маркова, експерт „Международни програми и застъпничество“ във фондация „Асоциация Анимус“ (Adobe PDF, 740 KB)
Презентация на г-жа Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 405 KB)

Концепция за по-ефективно гражданско участие в подпомагането на уязвими групи
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.