Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Проблеми на корпоративното управление в България
 

Експертна дискусия
13 януари 1999

Център за изследване на демокрацията

На 13 януари 1999 в Центъра за изследване на демокрацията се проведе експертна дискусия на тема "Проблеми на корпоративното управление в България". Присъстваха представители на Комисията за ценните книжа и фондовите борси, Центъра за масова приватизация, Българска фондова борса - София, Централния депозитар, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Асоциацията на притежателите на ценни книжа, неправителствени организации, български и чуждестранни фирми.
Целта на срещата беше експертите да представят своите виждания за състоянието и перспективите за развитие на корпоративното управление в България. Обсъдени бяха и идеи за предстоящи дейности с цел въвеждане принципите на съвременното корпоративно управление в страната.
Мнението на повечето от тях е, че корпоративното управление в България не съществува във вида и формите, характерни за страните с развита пазарна икономика. Причините са:

 • много от бившите приватизационни фондове са купили по време на първата вълна на масовата приватизация контролни пакети от различни предприятия. Нямат достатъчно сили и ресурси, за да ги управляват и осъществяват ефективен контрол.

 • предприятията, приватизирани по време на първата вълна на масовата приватизация и тези, които предстои да бъдат приватизирани, са прекалено малки по размера на своя капитал. При прекалени малки дружества не е възможно да съществува корпоративно управление.

 • друг проблем е, че не съществува реално разделение между публичните и частните компании. Повечето от дружествата стават насила публични в резултат на масовата приватизация. Едно предприятие трябва да се преобразува в публично само по волята и желанието на неговите акционери, а не насилствено.

 • не съществува законова уредба за създаване на публични дружества, откъдето произтичат много от проблемите на корпоративното управление в България. Не е ясно кога дадено дружество става публично- от момента, в който за него са настъпили законовите условия, или автоматично след записването му в регистъра на комисията.

 • публичните дружества съществуват в България като правни субекти от април 1998. До момента не са предвидени нормативни разпоредби за защита правата на миноритарните акционери. Не е ясно дали този въпрос е уреден и в новия Закон за ценните книжа. Трябва да се знае каква е възможността за получаване на дивиденти и правилата за участие в общите събрания на акционерите.

 • мажоритарните собственици пренебрегват интересите на миноритарните акционери.

 • приватизационните фондове в страната нямат ликвидност на активите си.

 • няма система за кумулативно гласуване. Дребният акционер не може да се обедини с други дребни акционери.

 • липсва информация за търгуваните дружества, за техните отчети, баланси и паричните потоци на предприятията.

 • голяма част от приватизационните фондове са купили основния пакет от акции на дадено предприятие с цел да ги препродадат, а не да управляват самото дружество.

 • нито един от моделите на корпоративно управление не се прилага напълно в България.

Според експертите, решаването на тези проблеми в България тепърва предстои. За целта те направиха препоръки и предложения, като очакванията са, че по този начин ще се развие корпоративното управление и подобри дейността на дружествата.

 • Необходимо е редовно публикуване на информация за отделните предприятия. Трябва да се въведат правила за гласуване чрез пълномощно и да се конкретизират отговорностите на директорите. В САЩ подобни отговорности се разработват от съдилищата, но могат да се регламентират и от закона. Това е подходящ вариант за защита интересите на дребните акционери в България.

 • Не съществува т.нар. "концепция за номиналния акционер", но би могла успешно да се приложи в България. Според нея, притежателят на акциите си остава собственик, а предоставя само правото на глас на банките.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана.
Можете да посетите новия ни сайт тук.