Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Втори Национален иновационен форум
 
На 25 октомври 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Фондация "Приложни изследвания и комуникации" организираха втория Национален иновационен форум. Събитието беше реализирано с подкрепата на Министерството на икономиката и енергетиката, Мисията на Световна банка в София, Главна дирекция "Предприятия" на Европейската комисия, Австрийското посолство в София и компания ЕПИК Електроник Асембли. Форумът поощрява диалога между заинтересованите лица в националната иновационна система и служи като платформа за обмен на идеи и взаимодействие между правителството, бизнеса и научните организации. Това издание на форума фокусира върху регионалните иновационни стратегии в Европа и България.

Успешното икономическо развитие се основава на постоянно технологично обновление. Според годишния доклад за състоянието на иновационната система в страната - Иновации.бг, обаче, бързият икономически растеж в България през последните три години не е довел до осезаемо увеличение на общото технологично ниво на българските фирми. България изостава от страните от ЦИЕ по отношение на дела на иновативните предприятия, качеството на образованието, инвестициите в НИРД, наличността на фондове за рисков капитал, достъпът до иновационни мрежи и политическа дългосрочна визия по отношение на иновациите. Значима пречка пред инвестициите в НИРД е липсата на визия и политическа воля за реформа в сектора на НИРД, който е доминиран от държавата, докато частният сектор остава пасивен.

По време на форума бяха изказани множество интересни предложения за подобряване на функционирането на националната иновационна система. Той предостави за първи път липсващата в икономическата политика на България цялостна оценка на развитието на икономиката чрез иновации. Участниците се обединиха около мнението, че движеща сила на българската икономика не трябва да бъде ниската цена на факторите за производство, а иновациите, човешкия капитал и технологичното обновление.

Програма
Програма на първата среща на консорциума по проекта RIS BRIDGE, 18 юли 2005 г. (MS Word, 2.6 MB)

Медиите за събитието

Доклад Иновации.бг (PDF, 6.43 MB)
Национален конкурс за иновативно предприятие 2005

Изказване на д-р Огнян Шентов, Председател, Фондация "Приложни изследвания и комуникации" (PDF, 168 KB)
Презетнация на г-н Янис Цилибарис, зам.-ръководител на отдел „Подкрепа за иновации”, Генерална дирекция „Предприятия”
Презетнация на г-н Пламен Вачков, председател, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, Министерски съвет
Иновации.бг: Иновационен потенциал на българската икономика, г-н Руслан Стефанов, координатор на проект, Център за изследване на демокрацията
Интегриране на иновационната политика в другите политики на Европейския съюз, доц. д-р Миланка Славова, УНСС
Регионална иновационна и научна политика, г-жа Зоя Дамянова, програмен директор, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”
Иновационната дейност на БАН, проф. Стефан Хаджитодоров, научен секретар, Българска академия на науките
Иновационен потенциал на ЕПИК Електроник Асембли, г-н Николай Беров, управител, ЕПИК Електроник Асембли, Ботевград
Point L-Innovation Award Winner 2004, Severe Industrial Environment: Applications, Smart Solutions, Intelligence at Work, г-н Петър Петров, мениджър, Пойнт Л – победител в конкурса за иновативно предприятие 2004 – категория за иновативно малко предприятие
The West Midlands Regional Innovation Strategy (RIS / RIS+), д-р Клайв Уинтърс, програмен директор, Ковънтри Юнивърсити Ентърпрайзис ООД, Великобритания
Regional Innovation in Europe, Theory and Policy since 1980, проф. Никос Комнинос, Директор, URENIO – Научноизследователско звено към университета „Аристотел”, Солун, Гърция
Регионалната иновационна стратегия за Южен централен район за планиране – изводи, поуки и препоръки, Мария Нейкова, областен управител, област Стара Загора
Регионална иновационна стратегия за Югозападен район за планиране: преодоляване на различията в темповете на внедряване на иновации в столицата и в останалата част на района, г-жа Даниела Чонкова, координатор на проект RIS BRIDGE, фондация „Приложни изследвания и комуникации”
Развитието на рисковия капитал в България и ЦИЕ – бариери и възможности, д-р Илиян Илиев, Университет в Кеймбридж, Великобритания

Първи национален иновационен форум 2004
Национален конкурс за иновативно предприятие 2004
Иновации.бг 2004 (PDF, 392 KB)
Уеб-страница на Икономическия съвет на София
Бяла книга за по-добър бизнес климат и просперитет на София, доклад на Центъра за изследване на демокрацията, 2005 (PDF, 339 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ
The web page you are trying to reach is no longer updated and has been archived.
To visit us, please click here.