Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Локални инициативи срещу корупцията
 
Пълен текст в PDF (1 Mb)

Настоящата брошура представлява опит да бъдат анализирани и обобщени дейностите и резултатите от първата фаза на програмата "Малки проекти" на Коалиция 2000. След проведен конкурс в началото на 1999 г. тринадесет неправителствени организации, по-голяма част от които базирани в различни български градове, бяха включени в първата, пилотна фаза на програмата. Това са: Гражданска коалиция "Граждански съвет в Разград", Българска младежка легия "Стефан Стамболов" - Смолян, Център за изследване на политическите процеси - Шумен, НСО "Лектори" - Пловдив, Регионално сдружение "Възродено гражданско общество" - Плевен, Ин-фоЕкоКлуб - Враца, Черноморска правна общност - Бургас, Младежки център за отворено образование "Сексагинта" - Русе, както и базираните в София Движение за християнско възраждане, Асоциация "Общество без корупция", Асоциация на младите юристи, Фондация за развитие на пред-приемачеството и БСЧИ- София. В рамките на тримесечен период (април-юни 1999 г.) те осъществиха дейности в целия спектър на антикорупционна-та кампания: участие в Информационно-образователната кампания "Чисто бъдеще", мониторинг на местната администрация, създаване на антикоруп-ционни структури, прилагане на различни инструменти за разобличаване и ограничаване на корупционните практики в съответната община.
Макар толкова кратък период да не позволява разгръщането на целия потенциал на локалните инициативи на Коалиция 2000, натрупаният за това време опит може да бъде използван за набелязване на перспективните области, форми на организация и инструментариум в това ново за българската реалност поприще. Затова в брошурата е поставен акцент именно върху онези практики, които ни се струват най-перспективни за бъдещата ни работа. Тя ще продължи с втория етап на програмата "Малки проекти" 1999-2000 г., в рамките на който ще изградим трайна структура на сътрудничество с местни неправителствени организации в рамките на процеса Коалиция 2000.
В структурно отношение брошурата има два основни раздела. Първият съдържа обзорни анализи на пилотната фаза на локалните инициативи с подписа на експерти на Коалиция 2000. Вторият раздел представя т. нар. "добри практики" (best practices), както и част от социологическите проучвания, направени от местните ни партньори. Като правим уговорката, че става дума за инициативи в своята пилотна, т. е. експериментална фаза, ние ги препоръчваме като вече създадени инструменти, които биха могли да се използват ефективно за осъществяване целите на антикорупционната дейност.
Приложен е и Списък на дейностите по програма "Малки проекти" на тринадесетте неправителствени организации
.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ
The web page you are trying to reach is no longer updated and has been archived.
To visit us, please click here.