ЦИД » Програма Сигурност » Публикации

 

 

Публикации

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]
CSD Policy Brief No. 82: Измами с европейски средства в областта на земеделието: състояние и предизвикателства
Бюджетът за Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. е в размер от 408 млрд. евро, като около 40 % от целия годишен бюджет на ЕС се разходва за земеделие. За периода 2013 – 2017 г. до Европейската комисия са докладвани общо 18 281 случая на нередности и измами с общо финансово изражение от 1 359 966 885 евро. още »
 
Финансиране на организираната престъпност: фокус върху трафика на хора
Докладът „Финансиране на организираната престъпност: фокус върху трафика на хора“ анализира финансовите аспекти на явлението, като разглежда подробно източниците и механизмите на финансирането на трафика, начините на плащане, достъпа до финансиране в критични ситуации, разходите на трафикантите и начините, по които те управляват печалбите си. още »
 
Оценка на заплахите от организирана престъпност в България
Настоящата оценка на организираната престъпност в България е втората, която Центърът за изследване на демокрацията осъществява. Първата обхваща периода 2010 – 2011 г., а в настоящата се анализират данни за избраните десет престъпни дейности за времето между 2013 и 2017 г. Този анализ е първият от планираните три последователни годишни оценки, като в него се очертава и основният подход за бъдещите оценки. още »
 
CSD Policy Brief No. 80: Незаконната търговия с тютюневи изделия по Балканския маршрут – България, Гърция, Италия и Румъния
България и Румъния имат дълги традиции в незаконната търговия с тютюневи изделия, намиращи корените си в трудностите при прехода към пазарна икономика. За разлика от тях, Гърция и Италия се радват на по-ниски нива на потребление на незаконни тютюневи продукти, което обаче се промени с настъпването на световната икономическа криза през 2009 г. още »
 
CSD Policy Brief No. 78: Трафикът на хора за сексуална експлоатация в България: финансови аспекти и прането на пари
След 2000 година, трафикът на хора с цел сексуална експлоатация се превърна в един от най-големите престъпни пазари в България. С отпадането на шенгенските визи за български граждани през 2001 г., България се превърна в един от основните източници на жертви на трафик с цел сексуална експлоатация в ЕС. още »
 
Корупцията в частния сектор в България
Настоящият анализ e пръв опит за системно изследване на пробле- мите на частната корупция в България. Разработена е методология за измерване на корупцията в частния сектор и са анализирани характеристиките и степента на разпространение на това явление, неговите специфични параметри, както и най-сполучливите индика- тори за неговото измерване и оценка. още »
 
CSD Policy Brief No. 76: Управление на обезпечени и отнети активи в България
Ефективното управление на незаконно придобитите обезпечени и отнети активи представлява голямо предизвикателство в общата рамка за борба и превенция на престъпността в България. Приемането на Закона за противодействие на корупцията и отнемането на незаконно придобито имущество през 2018 г. запазва практиката отнемането на активи да бъде институционално отделено от структурите с правомощия за криминално разследване, като МВР или прокуратурата, което противоречи на установените добри практики във водещи държави – членки на ЕС. още »
 
CSD Policy Brief No. 75: Тенденции и рискове пред пазара на тютюневи изделия в България
Незаконният пазар на тютюневи изделия е един от основните източници на финансиране на организираните престъпни групи в България. По време на икономическата криза от 2009-2014 г. годишните доходи от тази престъпна дейност се равняват на 0,5 % до 1 % от БВП на страната. В същото време, приходите за държавния бюджет от облагане на тютюневи изделия (ДДС и акцизи) допринасят с 9 % до 10 % към общите данъчни приходи в България. още »
 
Трансгранична организирана престъпност: България и Норвегия в контекста на миграционната криза
Миграционната и бежанска криза поставя сериозни предизвикателства пред Европа. Безпрецедентният миграционен натиск предоставя възможности за генериране на сериозни печалби, от които организираните престъпни мрежи се възползват. още »
 
Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)
МАКПИ е система за мониторинг и оценка на антикорупционни политики и мерки, разработена от Центъра за изследване на демокрацията и приложена в няколко публични организации в България и Италия. Като практически инструмент за оценка на антикорупционните мерки, МАКПИ насочва вниманието към равнището, на което се реализират корупционните отношения – отделната публична организация. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |