ЦИД » Икономическа програма » Енергиен диалог: ЕС - Турция

   
 Енергиен диалог: ЕС - Турция

Успешното изграждане на Европейския енергиен съюз не е възможно без активното участие на Турция, която играе важна роля на транзитна страна за бъдещи доставки на природен газ от Каспийския регион и Близкия изток. Турция, от своя страна, има полза от развитието на Енергийния съюз, тъй като той и да ва възможност да се превърне в основен енергиен-хъб за доставки в Европа, което е и дългосрочната цел на енергийната политика на страната. Въпреки това, трудностите в напредването на проекта Южен газов коридор разкриват различията в стратегическите намерения на Турция и ЕС. Трябва да бъде даден нов тласък на техния общ енергиен диалог, а гражданското общество и експертната общност играят ключова роля за постигането на тази цел. Турските и европейските неправителствени организации могат да бъдат силен посредник между политиците в ЕС и Турция чрез повишаване на тяхната осведоменост относно ползите от подобряване на енергийната сигурност, диверсификацията на енергийните ресурси, както и интегрирането на енергийните пазари в региона. Гражданските организации могат да разработят механизми за наблюдение на дефицитите в енергийното управление, разкриващи лоши корпоративни практики в държавните енергийни предприятия, и липсата на последователност при развитието на енергийна политика и стратегия. Чрез засилване на ролята си във вземането на решения в енергийния сектор, неправителствените организации ще получат и трибуна да изразят своята гледна точка към проблемните области в енергийната политика на Турция.

Чрез тяхната дейност, Центърът за изследване на демокрацията и неговите партньори, Фондацията за изследване на икономическата политика на Турция (TEPAV) и Средиземноморската енергийна обсерватория (OME), целят да засилят енергийния диалог между ЕС и Турция чрез организирне на поредица от събития включително семинари, кръгли маси и официални посещения на енергийни институции в ЕС и Турция, както и чрез публикуване на анализи на основните рискове пред енергийната сигурност на ЕС и Турция. Целта на събитията е да се повиши капацитета на неправителствените организации в Турция да наблюдавaт и разбират по-добре комплексната енергийна политика на ЕС, за да се синхронизират по-добре с нея реформите в енергийния сектор на Турция. Семинарите ще съберат ключови енергийни политици от ЕС и Турция, представители на неправителствени организации, както и енергийни експерти, за да обсъдят бъдещи инициативи и да обменят идеи за подобряването на енергийната сигурност и управлението на енергийния сектор в Турция и Черноморския регион. Крайната цел ще бъде насърчаването на трансграничния обмен между заинтересованите страни в региона.


Събития

Справяне с енергийната сигурност и управленските рискове в Турция в рамките на Европейския енергиен съюз

Въпреки че отношенията между Европейския съюз и Турция преминават през трудни времена, партньорите трябва по-скоро да се съсредоточат върху общите си предизвикателства и възможности, като например сигурността на енергийните доставки и хармонизирането на енергийното законодателство с цел създаването на ефективни газови и енергийни потоци от Изтока към Запада, подкрепяйки създаването на Европейския енергиен съюз с Турция като негов енергиен център. Това са някои от ключовите заключения на участниците в международната конференция за Справяне с енергийната сигурност и управленските рискове в Турция в рамките на Европейския енергиен съюз, заключителното събитие на 15-месечно проучване на основните области на енергийно сътрудничество между ЕС и Турция и турския профил на енергийната сигурност.

Прозрачност и отчетност в енергийния сектор

Успехът на енергийния диалог между ЕС и Турция, особено предвид разминаващата се енергийна политика на отделните държави членки, зависи до голяма степен от подобряването на управлението на сектора. Това бе един от основните изводи на третия поред семинар в рамките на проекта „Укрепване на енергийния диалог между ЕС и Турция в контекста на енергийните и управленски рискове в черноморския регион“, организиран в Анкара от Центъра за изследване на демокрацията, Фондацията за изследване на икономическата политика на Турция (TEPAV), Средиземноморската енергийна обсерватория (OME) и Турската петролно-газова асоциация (PETFORM).

Осигуряване на ефективно сътрудничество между ЕС и Турция в търсене на подобрена сигурност при енергийните доставки

На енергийният диалог между ЕС и Турция трябва да се гледа като на двупосочна улица, в която енергийните позиции на двете страни се сближават когато взимаме под внимание националните им интереси. Интеграцията на Турция и енергийната ѝ политика в рамките на Европейския Енергиен Съюз следва да се основава на дългосрочна визия, свързана с диверсификацията на доставките на природен газ, разширяването и либерализацията на вътрешния енергиен пазар, и декарбонизация на енергийния сектор в Европа. Турция ще играе все по-важна роля в подпомагането на ЕС в реализацията на енергийната ѝ инициатива. Държавата, от своя страна, ще се възползва от по-тясната интеграция с дневния ред на ЕС относно енергийна политика, както от гледна точка на разширена енергийна търговия с ЕС, така и на подобрена регулаторна рамка за насърчаване на либерализацията на пазара и икономическата конкурентоспособност.

Публикации

Policy Report: Към по-силен енергиен диалог между ЕС и Турция: перспективи и рискове за енергийната сигурност

Пълен текст (Adobe PDF, 2.04 MB, на английски език)

Целта на публикацията е да представи обща картина на състоянието на енергийния диалог между ЕС и Турция през призмата на разбирането на гражданското общество за рисковете и перспективите за енергийна сигурност на ЕС и Турция и ролята на Енергийния съюз в преодоляването им. Докладът се основава на обобщение на политиките за разработване на по-задълбочен преглед на турския енергиен сектор, като включва и изказванията, мненията и препоръките, предоставени от политическите лидери на ЕС и Турция, енергийни експерти и представители на бизнеса по време на поредица от семинари и учебни посещения за изграждане на капацитета в Брюксел и в Анкара. Допълнителни срещи с европейски и турски енергийни бизнес асоциации, както и влиятелни енергийни наблюдатели обогатиха окончателния анализ.

CSD Policy Brief No. 62: Ролята на Турция за постигането на целите на Европейския енергиен съюз за подобряване на енергийната сигурност

Пълен текст на англ. език (Adobe PDF, 819 KB)

Турция е стратегически мост за алтернативен пренос на енергийни ресурси от Каспийския регион и Близкия изток за Европа и ще играе все по-важна роля в подпомагането на ЕС за изграждането на стълба на енергийната сигурност, част от инициативата за създаването на Европейски енергиен съюз. Пречка пред по-доброто взаимодействие в областта на енергетиката между ЕС и Турция, е бавното трансформиране на енергийния сектор на Турция, за да може турският пазар да стане интегрална част от вътрешния енергиен пазар на ЕС. Имайки предвид, че неизбежните промени в структурата на турския енергиен сектор ще имат силен ефект както върху индустрията, така и върху домакинствата, турските политици не са склонни да се подпишат под пълната либерализация на енергийния сектор. Въпреки активната политика на ЕС за разработване на универсални правила за либерализация на европейския енергиен пазар и подобряване на сигурността на доставките на природен газ и електроенергия, Турция и страните от Черноморския регион, все още следват най-вече двустранен подход към енергийната сигурност, който е недостатъчен за развитието на стратегическото регионално партньорство за енергийна сигурност.Този сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Центърът за изследване на демокрацията е отговорен за съдържанието на този уеб сайт и то по никакъв начин не може да се интерпретира като становище на ЕС и / или Република Турция.


   ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА
   Теми
      КОНТАКТИ ПО ТЕМАТА
 
      НА ФОКУС
 

Българската енергийна политика

Копенхаген 2009: България, двойкаджията-отличник?

Готови ли са потребителите да плащат за чиста енергия?
 

 

 


      Полезни връзки