ЦИД » Икономическа програма » Корпоративно управление » Институционална структура

   
 

Институционална структура

Основен елемент на Инициативата за корпоративно управление е Обществено-политическият форум. Главната му роля е процесът на създаване на консенсус относно политическата програма целяща да подпомогне приложението на стандартите на модерното корпоративно управление. Основните елементи на институционалната структура са:

  • Политически форум от водещи публични и частни институции и изтъкнати личности;
  • Съвет по координация;
  • Секретариат, отговарящ за оперативното управление.

Обществено-политически форум

Политическият форум е ръководният орган в структурата на Инициативата за корпоративно управлениеТой се състои от около петдесет члена, поканени да участват в него от Съвета по координация. Членовете са изтъкнати публични или бизнес личности с установена репутация или представители на публични и частни институции. Срещите на Политическия форум имат за цел да се осигури, че проведената от различните институции работа отразява постигнатия консенсус между заинтересованите публични и частни институции. Те също така дават по-голяма публичност на инициативата и така увеличават въздействието й.

Съвет по координация

Докато политическият форум има за цел да даде общите насоки за изпълнението на политическата програма, предложена от Доклада с препоръки за политика Съветът по координация координира дейностите на ИКУ и техните резултати.Той има радовни събрания и играе основна роля в подготовката за срещата на Политическия форум. Съветът изготвя програмата на срещата чрез предварително обсъждане с членовете на форума. Съветът по координация включва представители на организациите-основателки на Инициативата за корпоративно управление, а също така и представители на Българска фондова борса - София, Министерски съвет, Министерство на икономиката и Държавната комисия по ценните книжа.

Секретариат

Секретариатът беше създаден към Центъра за изследване на демокрацията с цел да се предостави постоянна подкрепа на работата на Съвета по координация. Секретариатът на Инициативата за корпоративно управление отговаря за ежедневното оперативно управление, логистиката и отчитането на дейността.

Организации - основателки на Инициативата за корпоративно управление

Асоциация на индустриалния капитал
Асоциация на доброволните частни пенсионни фондове
Център за икономическо развитие
Център за изследване на демокрацията
Съюз на инвеститорите
Асоциацията на притежателите на ценни книжа


   Корпоративно управление
   Контакт

Тодор Ялъмов, координатор
Център за изследване на демокрацията
ул. Александър Жендов 5
София 1113, България
Тел: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
Ел. поща:
todor.yalamov(at)online(dot)bg

      Ние препоръчваме
 


Бяла книга за корпоративното управление в Югоизточна Европа
(Adobe PDF, 1.46 MB)